online media en print, Build for Life

 

1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

De website Build For Life is een initiatief van APRO bv in samenwerking met verscheidende adverterende partners. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Persoonlijke gegevens worden door alle betrokken partijen dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Met deze Privacyverklaring willen APRO en diens adverterende partners elke betrokkene, dit is elke natuurlijke persoon van wie gegevens worden verwerkt die hem op directe of indirecte wijze kunnen identificeren (hierna: ‘Gebruiker of Betrokkene’), wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op de rechten van de Gebruiker. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welke doelen. Wij raden de Gebruiker dan ook aan om deze zorgvuldig te lezen.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan de Gebruiker om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van www.buildforlife.be (en aanverwante, https://mybuildforlife.be).

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS

2.1 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 1

De website www.buildforlife.be (en aanverwante, https://mybuildforlife.be) is een initiatief van:

APRO bv
Langestraat 18
3202 Aarschot
Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0897.814.380

E-mail: info@buildforlife.be 

APRO is verwerkingsverantwoordelijke in samenwerking met anderen en bepaalt mede welke persoonsgegevens worden verzameld, evenals mede het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. APRO zal voor u optreden als contactpunt voor verzoeken in verband met persoonsgegevens die via de website van Build For Life worden verwerkt. APRO kan niet langer als contactpunt worden beschouwd wanneer u uw gegevens wenst te verwijderen van de websites, klantenbestanden, registers, nieuwsbrieven en dergelijke van de andere Verwerkingsverantwoordelijke, namelijk de adverterende partner. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met de betreffende partner.

2.2 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 2

De adverterende partners van Build For Life (https://mybuildforlife.be/partners) bepalen in samenspraak met APRO doeleinden en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens. De adverterende partners treden individueel op als verwerkingsverantwoordelijke, waardoor iedere verwijzing naar “adverterende partners” ook kan verwijzen naar de zelfstandige, onafhankelijke en individuele adverterende partner. Een concrete en actuele lijst van alle adverterende partners naar waar de persoonsgegevens worden doorgestuurd is op te vragen via een mail naar info@buildforlife.be of deze actuele lijst is te consulteren op onze website bij PARTNERS. Deze adverterende partners zullen op basis van uw toestemming voor deze onderstaande doeleinden uw persoonsgegevens verder zelfstandig mogen gebruiken. Het is mogelijk dat de lijst van adverterende partners varieert van tijd tot tijd, gelieve dan ook van tijd tot tijd onze website te raadplegen voor de meest actuele lijst van adverterende partners. In sommige gevallen zal APRO samen met haar adverterende partners als gezamenlijke verantwoordelijke gekwalificeerd worden. In dat geval is artikel 2.2 van toepassing. In andere gevallen zal APRO conform deze Privacyverklaring de informatie doorsturen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

2.3 VERWERKERS

De volgende categorieën verwerkers zijn de derde partijen die uw persoonsgegevens kunnen verwerken:

 • Medewerkers van APRO;
 • Dijl BV, Jozef Pierrestraat 74 – 3010 Leuven, O.N. 0746401340, dat instaat voor digitale strategie, direct mailing, ontwikkeling van nieuwsbrieven en acties.

Zij verwerken de persoonsgegevens ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke APRO die deze ontvangers van de betreffende persoonsgegevens hiervoor duidelijke instructies geeft, vastgelegd in een nadere verwerkersovereenkomst tussen APRO en de verwerkers.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, namelijk gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Beide verwerkingsverantwoordelijken verbinden zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Beide verwerkingsverantwoordelijken:

 • Identificatiegegevens die u zelf invoert via de verschillende formulieren op de website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot voor-en achternaam, adresgegevens en geslacht;
 • Financiële bijzonderheden;
 • Fysieke gegevens;
 • Leefgewoonten;
 • Samenstelling van het gezin;
 • Vrijetijdsbesteding en interessen;
 • Woningkenmerken;
 • Gegevens omtrent opleiding en vorming;
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking;

Bij een bezoek aan de website van www.buildforlife.be (en aanverwante, https://mybuildforlife.be)  worden er verder enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van www.buildforlife.be bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische en andere doeleinden zoals hieronder omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan beide Verwerkingsverantwoordelijken en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behouden beide Verwerkingsverantwoordelijken zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Beide Verwerkingsverantwoordelijken verzamelen persoonsgegevens om iedere Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening op onze website.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De Gebruiker geeft toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te laten verwerken op zelfstandige basis door elk van beide verwerkingsverantwoordelijken voor volgende limitatief opgesomde doeleinden. De verwerking gebeurt dus uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
 • Marketing doeleinden;
 • Het gebruiken van uw emailadres om u de wekelijkse nieuwsbrief van Buildforlife toe te sturen;
 • De aanbieding en promotie van producten en diensten van Build for Life en zijn partners/sponsors;
 • Het beheer en de verzending van kortingsbonnen;
 • Direct marketing doeleinden van onze commerciële partners/sponsors;
 • Het meedelen van het  e-mailadres aan de toonzaalpartners van APRO om informatie en promotionele aanbiedingen te sturen;
 • Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan;
 • Build For Life vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden. Het betreft hier langs automatische weg verzamelde interesses van de Gebruiker, de paden waarlangs u door de dienst navigeert en statistieken over hoe u het platform gebruikt;

5. WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cooky verklaring onderaan deze privacy verklaring.

Als u de website van www.buildforlife.be wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe je cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze cooky verklaring onderaan deze privacy verklaring.

6. GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN VERWERKERSBEPALING

APRO en de adverterende partners  treden gezamenlijk op als verwerkingsverantwoordelijken voor de diensten van Build For Life behouden zich voor om derden in te schakelen die onder haar toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren. Deze verwerkers handelen steeds onder de instructies van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.  

Beide Partijen zullen prompt reageren op enig verzoek van de Betrokkene of van de Gegevensbescherming Autoriteit en zullen nauw samenwerken om dergelijke verzoeken in goede banen te leiden volgens de Privacywetgeving. APRO is echter het eerste contactpunt  voor verzoeken betreffende de verwerkte gegevens op de website Build For Life (en aanverwante, https://mybuildforlife.be) met betrekking tot het aanbieden van diens diensten. Indien u wil dat zijn gegevens worden verwijderd bij de adverterende partners, dan moet u zelf die partner contacteren. Zo zullen verzoeken tot verwijdering, inzage, correctie, portabiliteit en bezwaar van Persoonsgegevens op websites, in klantenbestanden, etcetera van de andere verwerkingsverantwoordelijke dan APRO naar hen moeten worden gericht. Beide partijen zijn immers afzonderlijk verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van verzoeken van betrokkenen. APRO zal wel redelijke inspanningen leveren om als doorgeefluik te fungeren voor dergelijke verzoeken, maar kan geen redelijke opvolgingstermijn van verzoeken die betrekking hebben  op verwerkingsactiviteiten van de adverterende partners garanderen.

7. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

7.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

APRO en de adverterende partners verwerken uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Bij het bepalen van de bewaringstermijn wordt er verder rekening gehouden met wettelijke, sociale, administratieve en fiscale verplichtingen, alsook legitieme belangen van beide Verwerkingsverantwoordelijken. Indien de Persoonsgegevens niet langer relevant zijn of bij intrekking van de toestemming door de Betrokkene wordt de verdere Verwerking van de Betrokkene stopgezet.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal APRO en de adverterende partners onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

7.2 RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van APRO uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer APRO uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal APRO hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@buildforlife.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan APRO. APRO zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

7.3 RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die APRO nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer APRO de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die APRO nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. APRO staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij APRO dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal APRO hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@buildforlife.be.

7.4 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Gebruiker heeft het recht om de aan APRO verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal APRO hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@buildforlife.be.

7.5 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door APRO of de adverterende partners bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (‘Gegevensbescherming Autoriteit’).

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal APRO hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@buildforlife.be.

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

CHARTE VIE PRIVÉE de Build For Life

 1. Pourquoi cette Charte Vie privée ?

Le site Internet Build For Life (et lien avec https://mybuildforlife.be) a été conçu à l’initiative de la sarl APRO en collaboration avec divers partenaires annonceurs. Nous accordons une haute importance à la protection des données individuelles et de la vie privée des utilisateurs. Nous utilisons uniquement leurs données conformément à la Loi sur la vie privée, au Règlement et aux autres prescriptions légales pertinentes en vigueur. Toute référence dans cette Charte à la Loi sur la vie privée concerne la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données personnelles. Toute référence au Règlement concerne le Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Les données personnelles sont soigneusement exploitées et sécurisées par les parties concernées.

Par cette Charte Vie privée, APRO et les partenaires annonceurs veulent signaler aux personnes concernées (c’est-à-dire toute personne physique dont les données sont obtenues et traitées de sorte à pouvoir les identifier de façon directe ou indirecte, ci-après nommée ‘Utilisateur’ ou ‘Personne concernée’) d’éventuelles opérations de traitement de ces données et des droits de l’Utilisateur. Cette Charte Vie privée explique quelles données individuelles sont traitées et à quelles fins. Nous conseillons à l’utilisateur de la lire attentivement.

Cette Charte Vie privée peut ultérieurement subir des modifications et adaptations. Il incombe à l’Utilisateur de consulter ce document à intervalles réguliers. Toute modification significative sera toujours annoncée sur le site Internet de APRO.

 1. Qui gère les données individuelles ?

2.1. Responsable 1 du traitement des données

Le site Internet www.buildforlife.be est une initiative de

 

APRO sarl

Langestraat 18

3202 Aarschot

Numéro d’entreprise (TVA- BE) : 0897.814.380

Adresse e-mail : info@buildforlife.be

APRO est responsable du traitement des données en collaboration avec des tiers et détermine quelles données individuelles sont collectées, à quelles fins et avec quels moyens. APRO vous servira de point de contact pour les requêtes concernant les données individuelles traitées par le site Internet de Build For Life. APRO ne peut plus être considéré comme le point de contact si vous souhaitez effacer vos données des sites Internet, fichiers clientèle, registres, lettres d’actualité et autres appartenant à tout autre responsable du traitement, en l’occurrence le ou les partenaires annonceurs. Il vous incombe de les contacter vous-même.

2.2. Responsable 2 du traitement des données

En concertation avec APRO, les partenaires annonceurs de Build For Life déterminent les finalités et les moyens pour le traitement des données individuelles. Les partenaires annonceurs interviennent individuellement comme responsables du traitement ; toute référence à “Partenaires annonceurs” peut aussi se rapporter à un partenaire annonceur individuel et indépendant. La liste complète de tous les partenaires annonceurs chez qui les données individuelles sont transmises peut être obtenue sur demande envoyée à l’adresse e-mail info@buildforlife.be ou être consultée sous l’onglet Partenaires de notre site Internet. Ces partenaires annonceurs pourront utiliser vos données individuelles de façon autonome, en fonction de l’autorisation que vous leur aurez donnée pour les buts ci-dessous. Il est possible que la liste des partenaires annonceurs varie avec le temps, veuillez dès lors consulter ce site Internet ponctuellement pour en obtenir la liste la plus récente.

2.3. Opérateurs

Les catégories suivantes d’opérateurs sont les parties tierces pouvant traiter vos données individuelles :

 • Les collaborateurs de APRO sarl ;
 • DIJL BV, Jozef Pierrestraat 74 – 3010 Leuven, O.N. 0746401340 chargé de la stratégie numérique, du mailing direct, de la préparation des lettres d’actualité et des actions.

Ils traitent vos données individuelles pour le compte du responsable du traitement APRO qui leur aura donné des instructions claires, établies dans une convention d’exploitation des données entre APRO et les opérateurs.

 1. Quelles données individuelles sont-elles traitées ?

Utiliser notre site Internet nécessite l’enregistrement de certaines données. Il peut s’agir de données individuelles, c’est-à-dire qui peuvent nous ramener directement ou indirectement à vous. Les deux responsables du traitement des données s’engagent à ne les utiliser que pour les domaines prévus et nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Les catégories suivantes de données individuelles peuvent être traitées par les deux responsables du traitement des données :

 • Données d’identification encodées par vous-même dans les divers formulaires sur le site Internet, y compris le nom, le prénom, l’adresse, le genre (liste non exhaustive) ;
 • Données financières ;
 • Données physiques ;
 • Habitudes de vie ;
 • Composition du ménage ;
 • Loisirs et centres d’intérêt ;
 • Caractéristiques du logement ;
 • Formation et instruction ;
 • Profession et occupation ;

En consultant le site Internet de APRO, d’autres données sont collectées à des fins statistiques. Elles sont nécessaires pour optimaliser l’emploi de notre site Internet. Il s’agit de l’adresse IP, du lieu probable de la consultation, du jour et de l’heure de consultation ainsi que des pages visualisées. En consultant le site Internet de APRO, vous marquez votre accord avec la collecte de ces données destinées à des fins statistiques ou autres comme décrit ci-dessous.

L’Utilisateur fournit toujours lui-même les données individuelles aux deux responsables du traitement des données et peut de la sorte exercer un certain contrôle. Si certaines données étaient incomplètes ou apparemment incorrectes, les deux responsables du traitement des données se réservent le droit de postposer temporairement ou définitivement les opérations attendues.

 1. Dans quel but mes données individuelles sont-elles utilisées ?

Les deux responsables du traitement collectent les données individuelles afin de garantir à chaque Utilisateur une expérience sûre, optimale et individuelle. Plus l’Utilisateur fait un usage intensif de notre site Internet et de notre service en ligne sur Build For Life, plus le nombre de données individuelles collectées augmente.

Le traitement des données est essentiel pour le fonctionnement de la plate-forme et des services relatés. L’Utilisateur autorise le traitement de ses données individuelles de façon indépendante par chacun des deux responsables du traitement des données, mais uniquement pour les buts déterminés ci-après :

 • Permettre à l’Utilisateur d’accéder à son profil d’utilisateur ;
 • Fournir et améliorer un service général et/ou personnalisé, y compris à des fins de facturation, de fourniture d’informations, d’envoi d’actualités et d’offres utiles et/ou nécessaires à l’Utilisateur, à l’obtention et au traitement des évaluations de l’Utilisateur, ainsi que pour lui prodiguer un support ;
 • Fournir et améliorer les produits spécifiques qui lui correspondent en fonction des informations et des données qu’il aura fournies ;
 • Détection et protection contre la fraude, les erreurs et/ou les agissements criminels ;
 • Buts de marketing ;
 • Emploi de l’adresse e-mail de l’Utilisateur pour l’envoi de la lettre d’actualité hebdomadaire de Buildforlife ;
 • Envoi et promotion de produits et services de Build For Life et de ses partenaires et/ou sponsors ;
 • Gestion et envoi des bons de réduction ;
 • Marketing direct de nos partenaires commerciaux et/ou sponsors ;
 • Communication de l’adresse e-mail de l’Utilisateur aux partenaires des salles d’exposition de APRO pour leur permettre l’envoi d’informations et d’offres promotionnelles ;
 • Si vous remplissez un formulaire d’identification ou de contact sur le site Internet ou si vous nous envoyez un e-mail, les données transmises sont conservées aussi longtemps que nécessaire en fonction de la nature du formulaire ou du contenu de votre e-mail, pour en garantir une réponse ou un traitement exhaustif.
 • Build For Life présente des annonces publicitaires de tiers, qui enregistrent les données individuelles afin de les exploiter sur mesure. Il s’agit des centres d’intérêt de l’Utilisateur, du cheminement suivi pour accéder au service ainsi que des statistiques sur la façon d’utiliser la plate-forme. Toutes ces données sont collectées de façon automatique.
 1. Nous utilisons également des cookies !

Des ‘cookies’ peuvent être téléchargés lors de la consultation de notre site Internet et stockés par le navigateur sur le disque dur de votre ordinateur. Nous utilisons ces petits fichiers simples afin d’adapter au mieux notre site Internet au besoin des internautes qui le consultent régulièrement. Les cookies non fonctionnels servent à optimaliser votre consultation du site Internet et à mémoriser vos choix techniques.

Veuillez consulter notre Charte cookies pour mieux comprendre la façon dont nous utilisons les cookies afin de collecter et de traiter vos données individuelles.

Si vous désirez consulter le site Internet de APRO sarl, nous vous recommandons de paramétrer votre navigateur Internet pour qu’il accepte les cookies. Pour savoir comment les désactiver, veuillez également lire notre Charte cookies.

 1. Responsabilité collégiale et définition des opérateurs

APRO et les partenaires annonceurs interviennent collégialement comme responsables du traitement des données pour les services de Build For Life. Ils se réservent le droit de solliciter des tiers pour exécuter, sous leur surveillance, les traitements de données individuelles visés par cette Charte Vie privée. Ces opérateurs agissent toujours en suivant les instructions du responsable chargé du traitement des données et ne peuvent rien traiter de leur propre initiative.

Les deux Parties réagiront promptement à toute requête de la Personne concernée ou de l’Autorité de Protection de données et collaboreront étroitement afin de mener à bien de telles requêtes selon la Loi sur la vie privée. APRO demeure toutefois le premier point de contact pour les requêtes portant sur les données traitées sur le site Internet de Build For Life concernant l’offre de ses services. Si vous désirez que vos données soient effacées auprès des partenaires annonceurs, il vous incombe de les contacter vous-même. Les réclamations et demandes d’effacement, de consultation, de correction, de transmissibilité des données individuelles sur les sites Internet, fichiers clientèle, etc. de responsables du traitement des données autres que APRO devront leur être adressées directement. Les deux parties sont en effet séparément responsables du traitement correct des requêtes des personnes intéressées. APRO fournira cependant les efforts raisonnables pour faire office de relais pour de telles demandes, mais ne pourra garantir aucun délai de suivi raisonnable pour les demandes portant sur des activités de traitement des partenaires annonceurs.

 1. Quels sont mes droits ?

 

7.1.   Garantie d’un traitement sûr et légitime des données individuelles

APRO et les partenaires annonceurs traitent toujours vos données individuelles de façon loyale et légitime. Ceci inclut les garanties suivantes :

 • Les données individuelles sont uniquement traitées conformément aux buts fondés décrits par cette Charte Vie privée.
 • Les données individuelles sont uniquement traitées pour autant que ceci soit suffisant, utile et non excessif.
 • En déterminant le délai de conservation, il est également tenu compte des obligations légales, sociales, administratives et fiscales, ainsi que des intérêts légitimes des deux responsables du traitement des données. Si les données individuelles ne sont plus pertinentes ou en cas de retrait de l’autorisation de la Personne concernée, tout traitement des données de l’intéressé est suspendu.

Les mesures techniques et de protection nécessaires sont prises afin de réduire autant que possible les risques d’accès ou de traitement illicite des données individuelles. En cas d’intrusion dans ses systèmes informatiques, APRO et les partenaires annonceurs prendront immédiatement toutes les mesures nécessaires pour réduire les préjudices à leur plus strict minimum.

7.2.   Droit de consultation, rectification et effacement de vos données individuelles

Sur présentation d’une preuve de son identité, l’Utilisateur dispose du droit d’obtenir de APRO un extrait de ses données individuelles, qui ont été traitées ou non. Si APRO a traité les données de l’Utilisateur, ce dernier a en outre le droit de les consulter. Si vous souhaitez faire usage de ce droit, APRO donnera suite à votre demande endéans trente jours après l’avoir reçue par lettre recommandée ou e-mail adressé à info@buildforlife.be.

Les données individuelles imprécises ou incomplètes peuvent toujours être rectifiées. Il incombe à l’Utilisateur de les corriger lui-même. Vous pouvez exercer votre droit de correction en fournissant une déclaration complémentaire à APRO,  qui y donnera suite dans les trente jours après l’avoir reçue.

Vous avez en outre toujours le droit d’exiger de notre part l’effacement de vos données individuelles, sans retard déraisonnable. Vous pouvez uniquement faire valoir votre droit à l’oubli pour les cas suivants :

 • Lorsque vos données individuelles ne sont plus nécessaires pour les buts pour lesquels elles avaient été initialement collectées ;
 • Lorsque les données individuelles ont été collectées sur base de l’obtention d’une autorisation et qu’il n’existe aucun autre fondement juridique à leur traitement ;
 • En cas de plainte contre le traitement des données et d’absence de fondement juridique contraignant qui exigerait leur traitement ;
 • Lorsque les données individuelles ont été traitées de façon illégitime ;
 • Lorsque les données individuelles doivent être effacées en vertu d’une obligation légale.

7.3.   Droit de restriction au traitement ou objection au traitement de vos données individuelles

L’Utilisateur a le droit d’obtenir une restriction du traitement de ses données individuelles :

 • Pendant la période dont APRO a besoin pour vérifier l’exactitude des données individuelles, en cas de contestation ;
 • Lorsque le traitement des données individuelles est illégitime et que l’Utilisateur demande sa restriction plutôt que l’effacement des données individuelles ;
 • Lorsque APRO n’a plus besoin des données individuelles de l’Utilisateur pour les buts de traitement et que l’Utilisateur a besoin des données individuelles pour une procédure judiciaire ;
 • Durant la période dont APRO a besoin pour évaluer le bien-fondé de l’effacement des données individuelles.

L’Utilisateur garde à tout moment le droit de s’opposer au traitement de ses données individuelles. APRO suspendra ce traitement sauf s’il peut avancer des fondements légitimes impératifs qui priment le droit d’objection de l’Utilisateur.

Si l’Utilisateur souhaite exercer ses droits, APRO y donnera suite endéans trente jours après avoir reçu sa demande par lettre recommandée ou par e-mail à l’adresse info@buildforlife.be.

7.4.   Droit à la transmissibilité des données

L’Utilisateur a le droit d’obtenir les données individuelles fournies à APRO sous forme structurée, lisible à l’aide d’équipements ordinaires. Si le traitement repose exclusivement sur une autorisation obtenue de l’Utilisateur, ce dernier a le droit de transférer ses données individuelles à un autre responsable du traitement.

Si l’Utilisateur souhaite exercer ses droits, APRO y donnera suite endéans trente jours après avoir reçu sa demande par lettre recommandée ou par e-mail à l’adresse info@buildforlife.be.

7.5.   Droit au retrait de l’autorisation ou à l’introduction d’une plainte

L’Utilisateur garde à tout moment le droit de retirer son autorisation. Ce retrait éventuel ne porte pas préjudice à la légitimité du traitement des données sur base de l’autorisation obtenue avant le retrait. L’Utilisateur a en outre le droit d’introduire une plainte concernant le traitement de ses données individuelles par APRO ou par les partenaires annonceurs auprès de la Commission Belge de la Protection de la Vie privée (‘Autorité de Protection des données’).

Si l’Utilisateur souhaite exercer ses droits, APRO y donnera suite endéans trente jours après avoir reçu sa demande par lettre recommandée ou par e-mail à l’adresse info@buildforlife.be.